KA 2:
IMPLEMENTACE A PODPORA ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ

Cílem KA je podpora školních poradenských pracovišť škol hlavního vzdělávacího proudu a jejich rozšíření o školní psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy.

Posílení stávajících školských poradenských zařízení, která nestačí v dostatečné míře uspokojovat poptávku škol po poradenských službách, tyto služby lze mnohdy efektivněji realizovat přímo ve školách.

Jsme přesvědčeni, že pro prevenci školního neúspěchu je zásadní schopnost školy řešit problémy žáka bezprostředně při jejich vzniku a přímo v prostředí školy a třídy.

Výstupy KA

Po dobu 2 let budou pracovat školní psychologové, speciální pedagogové a sociální pedagogové ve vybraných 22 základních školách Olomouckého kraje.

Personální zajištění KA:

  • Odpovědná osoba KA:  Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.
  • Metodik: Mgr. Věra Neusar
  • Odborný pracovník: Mgr. Hana Štěpánková
  • 13 školních psychologů a 7 speciálních pedagogů a 2 sociální pedagogové
  • 10 koordinátorů inkluze