Vážené kolegyně a kolegové,

v tyto dny skončily tři roky naší společné práce na aktivitách projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (IVOK), který jsem měl tu čest s týmem spolupracovníků naší Pedagogické fakulty UP vést. Po celou dobu jsme se mohli opřít o úzkou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje a naším partnerem byla i Základní škola Komenium Olomouc.

Základním cílem projektu, a dnes můžeme říci, cílem naplněným, byla zejména přímá podpora škol, pedagogických pracovníků a v konečném důsledku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Od počátku bylo naším cílem přinést do škol naprosto konkrétní činnosti, aktivity, výměnu zkušeností – vše vázáno ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

V průběhu projektu jsme na 38 školách podpořili přítomnost školního speciálního pedagoga, školního psychologa nebo sociálního pedagoga. Na 19 školách jsme podporovali činnost školních asistentů a 6 lektorů školních klubů. Pro dalších 20 škol jsme zřídili přímou metodickou podporu působením tzv. koordinátora inkluze nebo metodika společného vzdělávání.

Souběžně s přímou podporou škol jsme uskutečnili 101 vzdělávacích akcí, jichž se v souhrnu zúčastnilo 800 pedagogů. Z toho plných 295 absolvovalo vzdělávání v délce více než 40 hodin. Na webové stránky projektu jsme umístili více než padesát příkladů, modelových situací a metodických doporučení. Do diskuse k nim se zapojilo více než 250 pedagogů. Pro zájemce jsme uspořádali 20 odborných workshopů pro 438 pedagogických pracovníků.

Rovněž jsme využili erudice našich kolegyň a kolegů z Katedry hudební výchovy a ti pro školy připravili 24 „hudebně-tvořivě-zážitkových“ kurzů z cyklu „Slyšet jinak“, dále 15 kurzů zaměřených na výrobu netradičních hudebních nástrojů a 18 kurzů se speciálními hosty. Celkem tedy 57 hudebních kurzů pro 542 účastníků ze 150 škol pěti krajů.
Dost již čísel. Děkujeme všem, kteří s námi tři roky spolupracovali na díle zlepšování podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě mnohých pozitivních reakcí z pedagogického terénu můžeme říct – mělo to smysl.

Těšíme se na shledanou na dalších vzdělávacích a odborných akcích naší Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Za projektový tým

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph. D.

Tato sekce webového portálu projektu tvoří páteřní síť on-line komunikace jednotlivých členů sítě. Samostatné skupiny jsou uspořádány dle profesního zaměření účastníků.SPOLU PRO INKLUZI - Diskuzní portál
Registarce, amangement a administrace účasti na odborných kurzech inkluzivního vzdělání pedagogů v oblasti inkluze sociálně znevýhodněných žáků.NABÍDKA KURZŮ - Registrace
Katalogy, metodiky, učební texty, …VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY
esf_logolink